pspstarosiedle@wp.pl

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. Heraklit z Efezu

                        

 
Historia fotografie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
Szkoła Podstawowa w Starosiedlu została otwarta w marcu 1946 roku, jednak kronika nie podaje dokładnej daty.Początkowo zapisanych było 15 uczniów, a ich nauczycielką była p.Wasilewska. W początkowym okresie istnienia nie prowadzono żadnej dokumentacji.
Pierwszą kierowniczką została 30 kwietnia 1946 r Franciszka Bizujkoć.
Budynek szkolny był stary i liczył początkowo tylko 2 izby lekcyjne. W maju 1946r do szkoły uczęszczało już 81 uczniów, a nauka odbywała się na zasadzie klas łączonych: kl.I i II, kl.III i IV. W kolejnym roku szkolnym 1946/47 placówka posiadała już 6 oddziałów, a w szkole pracowały dwie nauczycielki: F.Bizujkoć i Z.Bobrykówna.
W następnym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 125 uczniów, w tym też roku kierownictwo szkoły objęła pani Bronisława Abgarowicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 4 osoby: B. Abgarowicz, C.Andrzejewska, J.Sapiczyńska.
Rok szkolny 1950/1951 rozpoczął się pod kierownictwem Zenona Śmigielskiego. W tym też roku powstała drużyna harcerska, a w kolejnych latach inne organizacje tj.: TPPR, PCK.
W nowym roku szkolnym kierownictwo szkoły objął Stanisław Zatorski, a do grona nauczycielskiego dołączyli Jerzy Lachowski i Roman Puchalski. Szkoła liczyła wówczas 167 uczniów.
Rok szkolny 1952/53 rozpoczął się uroczystym apelem przy udziale 5 nauczycieli, a kierownikiem szkoły na pięć kolejnych lat została pani Cecylia Kabacińska. Pomimo ogromnych trudności lokalnych i braku nauczycieli szkoła kształciła dorosłych prowadząc również kursy dla analfabetów.
W roku szkolnym 1958/59 kierownictwo szkoły objął na kolejne 25 lat pan Jan Kabaciński. W szkole obok niego pracują również Jan Wolak, C.Kabacińska, Alina Kaszek i Marian Orzeszko.
Rok 1958 był ważnym w życiu placówki ponieważ nastąpiła gruntowna przebudowa budynku. Zlikwidowano piętro, przebudowano wnętrza pomieszczeń, wstawiono nowe okna i postawiono nowe piece.
Początek lat siedemdziesiątych ro reforma szkolnictwa – wprowadzono klasę ósmą, co spowodowało zmiany organizacyjne.
W roku 1970 pracę rozpoczyna 7 nauczycieli: C.Kabacińska, J.Kabaciński, Bronisława Mączko, Maria Kowal, Krystyna Żeletko, Halina Sobczuk i Józefa Aftarczuk. J.Aftarczuk była założycielną chóru szkolnego oraz drużyny zuchowej „Mali pomocnicy”.
W następnych latach pracę w szkole podjęli Kazimierz Rzęsista i Teresa Stępniewska, a w roku szkolnym 1974,1975 Maria Ficner i Edward Baraniecki, który w 1984r rozsał dyrektorem szkoły na następne 4 lata. W tym czasie funkcjonuje wiele organizacji tj. 2 drużyny harcerskie, 2 drużyny zuchowe, Koła PCK, SKO, TPPR, SKOW i inne.
Stała sytuacja kadrowa utrzymywała się do początku lat osiemdziesiątych. Wówczas to do pracy w szkole włączyli się nowi nauczyciele: Małgorzata Bodnariuk, Alicja Bujała, Iwona Szymułowicz, Alicja Fuczyło, Iwona Pietkun, Edward Ziemba, Władysław Rapacki i Zbigniew Jaros.
W roku 1988 kierownictwo szkoły objął Edward Ziemba, piastując tę funkcję nieprzerwalnie do chwili obecnej. W owym czasie na uwagę zasługują sukcesy z matematyki oraz z fizyki, gdzie uczniowie uzyskują tytuły laureatów. Pod koniec lat osiemdziesiątych pracę podejmują Maria i Aleksander Durniatt, Anna Przyborska, Grzegorz Sieczkowski, Krzysztof Hamerski i Dorota Zdziebło.
Na początku lat 90 – tych w szkole organizowana jest pierwsza w gminie pracownia komputerowa oraz pracownie techniki, języka polskiego i nauczania początkowego. W tym czasie na szczególną uwagę zasługują sukcesy z plastyki (nawet międzynarodowe) oraz zespołu wokalnego. Przy szkole budowane jest asfaltowe boisko wielofunkcyjne a szkoła z braku sali gimnastycznej adaptuje dużą sale wiejską do celów w-f. Bardo aktywnie działa SK PTTK oraz SKS. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych osiągając w nich dobre wyniki. Analizowane wyniki egzaminów do szkół średnich dają niewątpliwe powody do zadowolenia, gdyż około 60% absolwentów klas VIII zdaje do szkół maturalnych.
W swojej historii szkoła przechodziła wiele zmian organizacyjnych. Od 1 stycznia 1996r organem prowadzcym szkołę jest Urząd Gminy w Gubinie. Jednym z ważniejszych etapów rozowju szkoły była decyzja z roku 1998 o podjęciu remontu i jej rozbudowie, którą podjęły władze samorządowe naszej gminy. W roku 1999 ukończono w bardzo szybkim tempie dobudowę nowoczesnego segmentu sanitarno – kuchennego o powierzchni 160 mkw oraz zainstalowano nowoczesne ogrzewanie ekologiczne, w roku 2000 w okresie jesiennym wymieniono w całej szkole stolarkę okienną i drzwiową oraz nieomal z marszu przystąpiono klasa po klasie do tzw kapitalnego remontu starej części szkoły wykonując jednocześnie esttyczną i efektowną elewację zewnętrzną szkoły.
Szkoła Podstawowa w Starosiedlu w wyniku wprowadzenia reformy systemu edukacji z dniem 1.09.1999 roku stała się Publiczną Szkołą Podstawową z oddziałem „0”. Ostatnie lata to kolejne odmłodzenie kadry pedagogicznej o nowe osoby: Annę i Andrzeja Sieczkowskich, Małgorzatę Barską, Beatę Kęskę i Danutę Sieczkowską.
Do obwodu szkoły należy 12 wiosek, a dodatkowo dochodzą do niej dzieci z 2 miejscowości sąsiedniego obwodu. Przed reformą do obwodu szkoły należało 6 miejscowości.
W szkole działa wiele kół zainteresowań: matematyczno – informatyczne, polonistyczno – recytatorskie, zespół wokalny „Świetliki”, organizacje: SK PTTK, PCK, LOP, UKS i SKO. Ostatnio powołano do życia także Szkolny Klub Europejski „Eurosmyki”.
Ważnym elementem życia szkoły jest Samorząd Szkolny, który wydaje gazetkę – Wiadomości Szkolne. W szkole działa SRRS – czyli Szkolna Rozgłośnia Radiowa Starosiedle oraz Mini – kino.
Szkoła w starosiedlu współpracuje z Nadleśnictwem Gubin oraz Lubsko, Oddziałem Miejskim PTTK w Gubinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gubinie, z miejscową Strażą Pożarną oraz Kościołem, Kołem Kombatantów RP i BWP, Policją, Służbą Zdrowia, OPS Gm. Gubin oraz innymi szkołami naszej gminy.