spstarosiedle@gminagubin.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

                        

 
Dla uczniów - Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu

Prawa i obowiązki ucznia


Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:


- znajomości swoich praw,

- zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,

- zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

- higienicznych warunków nauki.

- życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

- swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań,

- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

- powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,

- jawnej i umotywowanej oceny,

- odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,

- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

- korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych,

księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,

- uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

- uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,

- tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego

  • ochrony swojej własności,

  • odwoływania się,

Uczeń ma obowiązek:


- przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,

- uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

- godnie reprezentować szkołę,

- odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

- dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,